RL-1013 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 5 NO ) 22 GAUGE

 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 5 NO ) 22 GAUGE

RL-1012 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 4 NO ) 22 GAUGE

 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 4 NO ) 22 GAUGE

RL-1010 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 2 NO ) 22 GAUGE

RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 2 NO ) 22 GAUGE

RL-1009 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 00 NO ) 22 GAUGE

 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 00 NO ) 22 GAUGE

RL-1008 RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 0 NO ) 22 GAUGE

RAJLAXMI DEGCHI SILVER TOUCH ( 0 NO ) 22 GAUGE